Smart Industry bundelt (nog meer) zijn krachten
  • HTSM
  • Innoveren

Smart Industry bundelt (nog meer) zijn krachten

Binnenkort wordt de maakindustrie verrijkt met de Smart Industry Hub Noord-Nederland. Zo’n hub moet bedrijven nog meer laten profiteren van digitale kansen. ‘We willen Smart Industry zichtbaarder en toegankelijker maken voor met name het industrieel mkb’, zegt procescoördinator Marloes Telgenhof.

De maakindustrie is belangrijk voor de Noord-Nederlandse economie. Omdat het veel hoogwaardige werkgelegenheid oplevert. Maar ook omdat het een voorname toeleverancier is voor sectoren waar de regio zo sterk in is, zoals agrifood, energie en water. De maakindustrie moeten we dus koesteren. En dat is precies wat er gebeurt. Aan dynamiek geen gebrek. Zo heeft de digitalisering een enorme impact op de sector.

Digitale technologieën zorgen er immers voor dat nieuwe producten snel, flexibel, foutloos en efficiënt ontwikkeld, gefabriceerd en gedistribueerd kunnen worden. Wie mee wil tellen moet aanhaken en digitale kansen pakken. Vandaar dat het Noorden al jaren flink inzet op de ontwikkeling van Smart Industry, zoals de verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties wordt genoemd. Slimme producten in slimme fabrieken. Dat is in de kern waar het over gaat.

Breder en sneller

In Nederland zijn alle regio’s actief met Smart Industry. Om de samenwerking binnen de regio’s te versterken werden de afgelopen jaren fieldlabs opgezet. Praktijkomgevingen waarin bedrijven en onderwijsen onderzoeksinstellingen kunnen experimenteren met nieuwe technologieën. Momenteel telt ons land 32 Smart Industry Fieldlabs. In Noord Nederland hebben we er drie: The Region of Smart Factories (ROSF), 5G Groningen en Technologies Added. Inmiddels hebben ze hun waarde al ruimschoots bewezen. Toch kan het, net als elders in het land, nog breder en sneller. Vooral de verbinding tussen de verschillende fieldlabs is voor verbetering vatbaar.

Vanuit de nationale overheid is er daarom voor gekozen om in vijf regio’s, waaronder Noord-Nederland, een zogeheten Smart Industry Hub in te richten. Zo’n regionale hub is met name bedoeld om krachten te bundelen en voor ondernemers een eenduidig aanspreekpunt te creëren. Naast een verbeterde regionale samenwerking moet het ook zorgen voor een sterkere verbinding met de andere regio’s en het landelijke programmabureau Smart Industry.

Uitdaging

‘We willen Smart Industry zichtbaarder en toegankelijker maken voor met name het industrieel mkb’, zegt Marloes Telgenhof, procescoördinator van de Smart Industry Hub Noord-Nederland.’ De uitdaging ligt vooral in het meer betrekken van de middelgrote en kleine industrie, kortweg MKI, bij de fieldlabs. Veel bedrijven vinden het nog lastig om hun weg te vinden in digitale technologieën.

Smart Industry bundelt (nog meer) zijn krachten

Het beschikken over één centraal aanspreekpunt kan voor hen een stimulans zijn om meer of gerichter met digitalisering aan de slag te gaan. Het is een soort one-stop-shop waar ze toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld technologietests, marktinformatie, financieringsadviezen en netwerkmogelijkheden.’ Een ander voordeel is dat de opgebouwde kennis en ervaring op een centraal niveau bij elkaar worden gebracht. Dat zorgt voor inzicht en overzicht. Welke oplossingen zijn beschikbaar? Hoe en waar kunnen we elkaar helpen? Waar in de regio bevinden zich nog hiaten? Met de komst van een Smart Industry Hub kan al die kennis vanuit de fieldlabs actiever worden ontsloten.

DE NOM IS ÉÉN VAN DE KETENPARTNERS DIE HET BELANG VAN HET INITIATIEF METEEN HEEFT INGEZIEN

Landing spots

Naast de fieldlabs, die de basis van de hub vormen, speelt ook de industrie rond Drachten, Emmen en op de Zernike Campus in Groningen een prominente rol in de digitalisering van de regionale maakindustrie. Het zijn daarmee ideale landing spots voor de Smart Industry Hub Noord-Nederland. ‘Het zijn immers plekken waar mensen stage komen lopen en waar het eigen personeel moet worden opgeleid om met nieuwe technologieën te werken’, verduidelijkt Marloes. ‘De Smart Industry Hub Noord-Nederland wil de drie landing spots stimuleren om gerichter met elkaar en met onderwijsinstellingen samen te werken. Of concreter: ze moeten zich ontwikkelen tot Demonstration & Skills Labs. Bedrijven kunnen zo nog duidelijker aangeven welke vaardigheden toekomstige werknemers nodig hebben. Tegelijkertijd kan het onderwijs daar hun programma’s op afstemmen.’

Internationaal

Nog een doelstelling: het versterken van de al (verder) gedigitaliseerde industrie in nationale, interregionale en Europese innovatieprogramma’s. Dus ook in het nieuwe EU onderzoeksprogramma Horizon Europe. Niet onbelangrijk, want het stelt Noord-Nederlandse bedrijven eenvoudiger in staat om daarop aan te sluiten. Veel projecten en programma’s staan namelijk slechts open voor Digital Innovation Hubs, een kwalificatie die een hub moet hebben om zich op Europees niveau te mogen presenteren.

De Smart Industry Hub Noord-Nederland is er dan ook alles aan gelegen om dat label te verwerven. De eerste activiteiten van de Smart Industry Hub Noord-Nederland zullen naar verwachting medio dit jaar van start gaan. En de rol van de NOM? ‘De NOM is één van de ketenpartners die het belang van het initiatief meteen heeft ingezien’, zegt Marloes. ‘Deels ingegeven door het succes van ROSF, waarvan de NOM penvoerder is. Dat is mooi, want ze beschikken over zowel de achterban als het overzicht in de regio om het mede van de grond te krijgen. En dat is wat de NOM ook gaat doen. Samen met onder meer FME, Philips Drachten, Koninklijke Metaal Unie en de drie noordelijke provincies.’

Wil je meer weten over de Region of Smart Factories?

Ook de NOMMER ontvangen?