Privacy Policy

Een NOM collega

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van (mobiele) websites en ontvangers van online mailingen van N.V. NOM, Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (“NOM”). NOM vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en zal zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. NOM houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen kunt u contact opnemen met privacy@nom.nl .

Dit privacy statement is niet van toepassing op (mobiele) internetsites van derden die eventueel via een (mobiele) internetsite van NOM via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Grondslag en doel gegevensverwerking
Bij bezoek aan de site, deelname aan (online) onderzoek of e-mailverkeer laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden – tenzij dat nodig is om met u te communiceren - niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt.

Informatie over bezoeken aan de website van de NOM worden slechts gebruikt bij c.q. ter verbetering van onze dienstverlening aan u, waaronder begrepen het naar aanleiding van de uit uw surfgedrag gebleken interesses met u in contact treden, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.

Daarnaast verwerkt NOM gegevens wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is.

Welke persoonsgegevens?
Bij gebruik van een (mobiele) website van NOM en/of ontvangst van een online mailing van NOM verwerkt NOM de volgende persoonsgegevens, indien en voor zover van toepassing:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam van de contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op de betreffende website
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • IP-adres van uw internetbrowser en apparaattype

Door het opgeven van uw telefoonnummer geeft u NOM toestemming telefonisch contact met u op te nemen naar aanleiding van de uit uw surfgedrag gebleken interesses.

Cookies
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden.

De website van de NOM maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Online Success. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Online Success.
 • Sharpspring. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Sharpspring.
 • Hotjar. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Hotjar.

Voorts wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en die gebruikt cookies voor het volgen van surf- en zoekgedrag op onze website. NOM heeft in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens maatregelen getroffen inzake het privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics. Daarbij is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en is ’gegevens delen’ uitgezet. Verder is er een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. NOM maakt ook gebruik van Google Search Console en Google Data Studio in combinatie met de Google Analytics cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van Google.

Indien u niet wilt dat er cookies op uw systeem worden geplaatst dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan kunnen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds de cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om alle persoonsgegevens die NOM over u heeft verzameld in te zien en u kunt daartoe een verzoek doen bij NOM. U heeft ook het recht om NOM te verzoeken de over u verzamelde gegevens te corrigeren indien blijkt dat de gegevens waarover NOM beschikt onjuist en/of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u het recht om niet langer door NOM te worden benaderd met informatie over NOM. Indien NOM uw persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Voor al deze gevallen kunt u contact opnemen met privacy@nom.nl .

Klacht?
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NOM dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
NOM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor NOM uw persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar bewaard, tenzij NOM op grond van wet- en regelgeving gehouden of gerechtigd is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
NOM zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dat nodig is voor een van de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door NOM ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. NOM heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die in opdracht van NOM persoonsgegevens verwerken en NOM is met die verwerkers een minimaal gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens overeengekomen als NOM zelf hanteert.

NOM geeft uw persoonsgegevens in beginsel niet door naar landen buiten de Europese Unie. Voor de verzending van haar online mailingen, waaronder nieuwsbrieven, maakt NOM echter gebruik van diensten van een derde, namelijk Sharpspring, gevestigd in de Verenigde Staten. Sharpspring neemt deel aan en is gecertificeerd onder het Privacy Shield. Naast dit Privacy Statement is op de ontvangst van online mailingen van NOM tevens van toepassing het Privacy Statement van Sharpspring. Bij de aanmelding voor de ontvangst van online mailingen van NOM geeft u NOM toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met Sharspring.

Beveiliging
NOM heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ingeval er onverhoopt toch sprake mocht zijn van onvoldoende beveiliging of van misbruik, dan kunt u contact opnemen met privacy@nom.nl

Wijzigingen
NOM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Om die reden verdient het aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 5 maart 2019.

Contactgegevens

N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Telefoon: 050 521 44 44
E-mail: info@nom.nl

KvK-nummer: 02032331
BTW-nummer: NL0030.74.456.B.01
NOM is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur