Team Aquacolor Sensors
  • Water
  • Investeren

Aquacolor Sensors gooide succesvol het roer om

Voor Aquacolor Sensors lijkt de tijd rijp voor een definitieve doorbraak. Het bedrijf ontwikkelde een plug-and-play-oplossing die het eenvoudiger maakt om de kwaliteit van oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater nauwkeurig te kunnen meten. Precies wat de markt nu nodig heeft.

Het is Aquacolor Sensors niet komen aanwaaien. De weg van het bedrijf uit het Friese Oudehorne was er één met hobbels en omwegen. Maar nu lijkt ineens alles op z’n plek te vallen. ‘Eigenlijk komt alles wat we in de loop der jaren aan kennis, ervaring en sensors hebben opgebouwd samen in één product: de Aquacolor EcoSniffer’, zegt Mateo Mayer. ‘Eén standaard die zorgt dat je alles kunt inpluggen wat je nodig hebt om waterkwaliteit te meten.’ Daarover later meer. Eerst een korte schets van wat eraan vooraf ging.

Met pluimveehouder Frank Akkerman richtte Mateo, een scheikundig ingenieur en gepromoveerd polymeertechnoloog, in 2015 Aquacolor Sensors op. Het bedrijf ontwikkelt en produceert slimme sensors om de kwaliteit en veiligheid van (drink)water te meten en te bewaken. Continu en realtime, zonder dat je eerst een monster moet nemen. De sensors van Aquacolor Sensors houden de waterkwaliteit namelijk inline in de gaten.

Spectrofotometrische sensors

‘We ontwikkelen zogeheten spectrofotometrische sensors’, licht Mateo toe. ‘Dat zijn sensors waarmee je met behulp van licht de waterkwaliteit kunt meten. Kort door de bocht: je stuurt licht door de ene kant van een transparant buisje en aan de andere kant meet je de intensiteit van het licht. Als je dat voor verschillende golflengten van licht doet, kun je iets zeggen over de kwaliteit van oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater.’

Interesse uit de markt was er meteen en is er, zo’n negen jaar later, nog steeds. Uiteraard ingegeven door een groeiende aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van (drink)water. Vooral microverontreinigingen, zoals medicijnresten, microplastics en gewasbeschermingsmiddelen, kunnen ongewenste effecten hebben op de volksgezondheid en het milieu.

Verschillende marktsegmenten

De afgelopen jaren ontwikkelde Aquacolor Sensors tal van producten die, onder uiteenlopende omstandigheden, in verschillende marktsegmenten werden ingezet. In de glastuinbouw, rioolwaterzuivering, viskwekerijen, zwembaden en in koeltorens van datacentra, bijvoorbeeld. Ook werden de sensors in 2016 gebruikt tijdens het EK Voetbal in Frankrijk om in en rondom de stadions een goede drinkwaterkwaliteit te waarborgen.

Mooie projecten met uitstekende resultaten en tevreden opdrachtgevers. Alleen: de sensors worden meestal slechts in één project gebruikt. En ja, dat maakt het lastig om een structurele omzet te realiseren. Een omzet met een herhaalfactor. ‘Bovendien worden bij elk afzonderlijk project heel specifieke eisen aan een sensor gesteld’, stelt Mateo. ‘Dat betekent dat je bij een volgende opdracht vaak weer van voren af aan moet beginnen. Simpelweg omdat de klant dan weer totaal andere eisen heeft. Dan moet je je afvragen of je dergelijke projecten nog wel wilt doen. Wij kwamen tot de conclusie dat we dat niet meer wilden.

product Aquacolor Sensors

Portugees drinkwaterbedrijf

Het roer ging definitief om na een vraag vanuit Wetsus. Het kenniscentrum voor duurzame watertechnologie, waar Aquacolor Sensors regelmatig mee samenwerkt, nam deel aan een Europees project en liet weten dat een Portugees drinkwaterbedrijf op zoek was naar een spectrofotometrische sensor. Maar dan wel een product waarmee ook de standaardmetingen kunnen worden gedaan, zoals pH-waarde, geleidbaarheid, temperatuur, opgelost zuurstof en redox-potentiaal. Tegelijkertijd moest het mogelijk zijn om de ruwe data automatisch op te slaan. Of Aquacolor Sensors wellicht zo’n oplossing kon leveren.

Aquacolor Sensors kon op dat moment echter alleen een losse sensor bieden. Terwijl het Portugese drinkwaterbedrijf eigenlijk vroeg om een nagenoeg compleet meetsysteem waarin alles wat nodig is direct beschikbaar is. ‘Dat heeft ons aan het denken gezet’, blikt Mateo terug. ‘We realiseerden ons dat er veel meer potentiële opdrachtgevers moesten zijn met een soortgelijke wens. Partijen dus die niet van verschillende leveranciers verschillende sensors willen afnemen, maar eerder een totaaloplossing zoeken. Vanuit die gedachte is uiteindelijk de Aquacolor EcoSniffer ontstaan.’

Standaard computerbehuizing

De Aquacolor EcoSniffer kun je zien als een soort kast waarin zich meerdere sensors bevinden. De sensors kunnen met elkaar worden verbonden en worden vanaf één punt aangestuurd. Alle eerder genoemde functionaliteiten voor het meten van waterkwaliteit zijn standaard op het apparaat aanwezig, evenals natuurlijk de lichtsensors van Aquacolor Sensors.

‘Alles wat we de afgelopen jaren aan software en elektronica hebben ontwikkeld, hebben we in een standaard computerbehuizing gestopt, verduidelijkt Mateo. ‘Letterlijk de behuizing die ook voor gaming computers wordt gebruikt. Het mooie is: je kunt de sensors met een USB-kabel in je computer inpluggen. Het apparaat heeft aan de achterkant namelijk verschillende USB-ingangen. Als een gewenste sensor is aangesloten leest de software alle data uit, om vervolgens de ruwe gegevens direct op te slaan. Daarna heeft de gebruiker alle vrijheid om met de data te doen wat hij of zij voor ogen heeft.’

Grotere toegevoegde waarde

De activiteiten van Aquacolor Sensors verschuiven dus van kleinere projecten naar voornamelijk grote projecten. Niet in de laatste plaats omdat het bedrijf op die manier voor opdrachtgevers van nog grotere toegevoegde waarde kan zijn.

‘Het is doorgaans niet genoeg om alleen maar een thermometer in het water te steken’, onderstreept Mateo. ‘Je moet opdrachtgevers ook kunnen helpen om de juiste keuzes te maken en na een meting kunnen uitleggen wat er eventueel aan de hand is. Daarin schuilt ook grotendeels onze kracht. Wij zijn in staat om nauwkeurig te beoordelen wat nodig is om een bepaalde waterkwaliteit zo optimaal mogelijk te meten. Daarnaast ontwikkelen we alle software en elektronica zelf. Dat betekent dat we met het oog op wensen van opdrachtgevers flexibel zijn en snel kunnen schakelen.’

Aquacolor Sensors gooide succesvol het roer om
Links MAteo Mayer en rechts frank akkerman

Groeiende belangstelling

Inmiddels zijn al een aantal exemplaren van de Aquacolor EcoSniffer aan Wetsus en het Portugese drinkwaterbedrijf verkocht. Ook elders mag het nieuwe product zich verheugen op een groeiende belangstelling. Heel verrassend vindt Mateo dat niet, zegt hij. ‘In het verleden is waterkwaliteit vaak berekend met behulp van modellen. Tegenwoordig is er vooral behoefte aan harde metingen. Wat is de totale hoeveelheid stikstof en fosfor in het oppervlaktewater? En vooral: waar komt het nu precies vandaan? Door de veelheid aan meetmogelijkheden is de Aquacolor EcoSniffer in staat subtiele verschillen in waterkwaliteit op te merken.’

Europese markt

Mateo kijkt met een goed gevoel vooruit. Zo zijn er bij het genoemde Europese project diverse bedrijven betrokken. Grote kans, zegt hij, dat daar nog mooie samenwerkingen uit voort gaan komen. ‘Bovendien hebben we nog een aantal interessante projecten met Wetsus in de pipeline. We richten ons voornamelijk op de EU. Dat heeft alles te maken met de Kaderrichtlijn Water. Daarin zijn criteria gedefinieerd waar overheden aan moeten voldoen voor het realiseren van schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. Die zijn voor de hele EU hetzelfde. Dus als je op het gebied van oppervlaktewater iets ontwikkeld dat heel waardevol is voor Nederland, dan heb je eigenlijk de hele Europese markt te pakken. In de basis zien we dat nu ook gebeuren met de Aquacolor EcoSniffer in het Europese project.’