Pexels Karolina Grabowska 7195308
  • Life Sciences & Health
  • Innoveren

PGO belangrijk instrument om mensen gezond te houden

De zorgsector ligt onder druk. Te duur, te veel patiënten, te weinig zorgprofessionals. Om een grotere crisis te voorkomen, kunnen we maar aan één belangrijke knop draaien: preventie. Anders gezegd: hoe zorgen we ervoor dat mensen gezonder worden en blijven? Een eenvoudige vraag, waar geen makkelijk antwoord op gegeven kan worden. De NOM zoekt die antwoorden op 14 november tijdens de Ronde tafel Preventie in de Zorg. Gasten met verschillende invalshoeken discussiëren met elkaar over oplossingen om de broodnodige transitie te kunnen aanzwengelen.

Digitale toepassingen zijn essentieel voor het vooruithelpen van de zorg. En óók voor het bevorderen van gezondheid. Dat is geen nieuws, maar wel een feit dat een sterke organisatie behoeft. Samenwerking is nodig, van elkaar leren, elkaar vinden, hetzelfde doel nastreven. Om die reden bestaat PGO-Netwerk Noord. Daarin werken meer dan negentig partijen samen. Van zorgaanbieders tot MKB’ers, van innovatieve startups tot zorgverzekeraars, van patiëntenvertegenwoordigers tot de NOM. Allemaal met datzelfde, dubbele doel: zorg en gezondheid verbeteren aan de ene kant en economische bedrijvigheid bevorderen aan de andere kant door het ontwikkelen van PGO-diensten en -producten.

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website waar je steeds meer gegevens over je gezondheid kunt verzamelen. Dat geeft regie aan mensen en kan de zorg efficiënter maken. Een voorbeeld? Het Groningse bedrijf MonitAir maakt technologie waarmee COPD-patiënten worden gemonitord en longaanvallen worden voorkomen. ,,In PGO-Netwerk Noord werkt MoniTair onder andere samen met ketenzorg Friesland zodat de technologie ook door COPD-patiënten zelf kan worden gebruikt. Dit zorgt voor het verplaatsen van zorg’’, zegt Michel Evers. Hij is programmamanager van PGO Netwerk Noord namens GERRIT uit Drachten, specialist in digitale innovaties in de zorg.

Het is maar één van de vele projecten die lopen. Die gaan over leefstijlinterventies, valpreventie, VR-brillen voor zorg op afstand, het ontsluiten van geboortezorggegevens en nog veel meer. Allemaal in het belang van de gezondheid, allemaal met behulp van de digitale mogelijkheden van PGO’s. Evers: ,,Een deel van de projecten is gericht op de zorg, een deel op gezondheid, op preventie dus. Wij vinden ze allemaal belangrijk.’’

Die projecten zijn op termijn de zichtbare resultaten. Achter de schermen gaat het er vooral om dat alle partijen elkaar weten te vinden, dat er een ecosysteem wordt opgebouwd. Dat is zeker als het gaat om preventie essentieel, spiegelt Evers voor. ,,Het lastige van preventie is altijd: wie investeert erin, hoe is de balans van baten en kosten? Zo’n berekening is met medicijnen eenvoudiger te maken. Dit kost het, dat levert het op. Misschien wordt het tijd om preventiemaatregelen ook als medicijnen te gaan zien. Het resultaat is vergelijkbaar: je wordt er minder ziek van.’’

Positieve gezondheid is zo’n term die vaak valt als het gaat om preventiemaatregelen. Dat gaat over het werken aan het vermogen van mensen om met de fysieke, sociale en mentale uitdagingen van het leven om te gaan. ,,Dit is heel belangrijk. Het gaat niet om een pil om alle problemen op te lossen. Je moet op verschillende domeinen kijken hoe je aan de gezondheid van mensen kunt werken. De PGO kan daarbij een belangrijke rol spelen. Informatie uit alle hoeken wordt er verzameld een mensen krijgen er gericht advies en hulp.’’
Dit soort uitdagingen komt volop aan bod binnen PGO-netwerk Noord, dat in oktober 2020 tot stand kwam. Evers: ,,We winnen aan bekendheid, de ideeën komen bij ons binnen, regelmatig via de NOM. Dan is het aan ons om onderwijs, zorg en bedrijvigheid met elkaar te koppelen en mee te denken over de aanpak. We willen zo de mogelijkheden van de PGO als instrument om gezond te blijven steeds verder uitbouwen.’’