Voorlopige cijfers NOM 2019
  • Investeren
  • Innoveren
  • Internationaliseren

Voorlopige cijfers NOM 2019

NOM presenteert vandaag haar voorlopig resultaat over 2019. Naar verwachting zal de NOM een financieel verlies lijden van tussen de 6,5 en 8,5 miljoen euro. Definitieve cijfers, na accountantscontrole, volgen in april 2020.

Bij haar aantreden in september 2019 wist directeur Dina Boonstra dat de NOM afstevende op een negatief financieel jaarresultaat. De NOM krijgt inkomsten uit rentes, dividenden en exits, maar als er zoals in het afgelopen jaar weinig bedrijven succesvol verkocht worden, dividendinkomsten tegenvallen en de NOM geconfronteerd wordt met een onvoorzien faillissement dan zijn rode cijfers automatisch het gevolg.

De NOM ervaart nu aan den lijve wat ze als investeringsmaatschappij als geen ander weet: succes in business is niet af te dwingen. ‘Natuurlijk is een verliesjaar confronterend’, vindt Boonstra, ‘zeker omdat de NOM altijd positieve resultaten boekte (gemiddeld netto resultaat NOM 2010 t/m 2018: + 5,5 miljoen euro per jaar). Bovendien beseffen wij dat een gezond financieel resultaat belangrijk is om ons werk goed te blijven doen.’ Daar heeft de directeur overigens alle vertrouwen in. ‘Een investerings- en ontwikkelingsmaatschappij als de NOM is een risicofinancier die hoge risico’s neemt en vaak daar investeert waar de markt het nog niet aandurft. De onderliggende waarde van de NOM-portefeuille is op peil gebleven en kijkend naar de ontwikkelingen in de portefeuille verwachten wij 2020 wél weer positief af te sluiten’.

Boonstra benadrukt dat de NOM haar eigen financiële positie scherp in de gaten houdt, maar wijst ook op het kerndoel van de organisatie. ‘De NOM is er in de eerste plaats om waarde te creëren voor Noord-Nederland. Via onze investeringen, kennis en netwerken draagt de NOM actief bij aan een krachtige economische regio. Dat vertaalt zich niet vanzelfsprekend in directe winst, daar is vaak een langere aanlooptijd voor nodig. Dat heeft de NOM financieel altijd goed kunnen opvangen, maar in 2019 liep het anders en moeten we het doen met een tegenvallend resultaat voor de eigen organisatie.’

‘Er zijn ook resultaten geboekt waar we tevreden op terugkijken’, aldus Rudy Rabbinge, voorzitter van de Raad van Commissarissen. ‘Door onze investeringen en projecten hebben wij immers weer positief bijgedragen aan economische groei, werkgelegenheid en innovatieve projecten (zie onderstaand een aantal voorbeelden). Het is deze maatschappelijke impact waarop de NOM zich richt. Om dat werk goed te blijven doen, zijn gezonde financiële resultaten wel een voorwaarde. Daarom onderzoeken we in 2020 hoe we nog scherper kunnen sturen op de factoren die een meer gelijkmatig investeringsresultaat beïnvloeden. Wel in het volle besef dat onze resultaten zich nooit volledig laten sturen en voorspellen.’

Enkele hoogtepunten in 2019

  • In 2019 werden, met een totale omvang van meer dan 25 miljoen euro, 99 financieringen (incl. herfinancieringen) verstrekt. De totale portfolio (=aantal gefinancierde bedrijven) bestaat uit 174 bedrijven. Dit betreft alle NOM en door de NOM beheerde fondsen.
  • Door Chemport Europe is een duidelijke visie op vergroening geformuleerd. Dit zorgt er voor dat bedrijven van buiten de regio, zoals Avantium en Photanol investeren in Noord-Nederland. De succesvolle aanpak in Chemport Europe heeft geleid tot goedkeuring voor verlenging van het programma met 4 jaar. De NOM is hier actief bij betrokken.
  • NOM is penvoerder van Region of Smart factories (RoSF). Hierbij ligt de focus op digitalisering voor de noordelijke maakindustrie. Momenteel is een nieuw programma in de maak waarin de resultaten van RoSF ook beschikbaar worden gemaakt voor het brede MKB in Noord-Nederland. Daardoor zal in de komende jaren een versnelling van groei in efficiency te zien zijn.
  • De NOM is partner geworden van FundRight. Wij geloven in de gelijkwaardige toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters van startups en scaleups, ongeacht hun achtergrond of geslacht. Diversiteit betekent namelijk een hoger rendement. Wij hebben daarom de ambitie dat alle startups en scaleups waar wij geld in steken (of hebben gestoken) binnen drie jaar een managementteam hebben met minimaal 35 procent vrouwen. Datzelfde percentage moet over drie jaar gelden voor de NOM zelf.
  • Het Investor Readiness programma (via Flinc) heeft geresulteerd in 21 gefinancierde ondernemingen met een totaal van 145 arbeidsplaatsen.