Header Assen Met Pinnetjes Cropped
  • Innoveren
  • Internationaliseren
  • Investeren

NOM-resultaten 2018: Impact in Noord-Nederland

NV NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), kijkt terug op een goed jaar. In 2018 zijn 74 projecten en initiatieven waaraan wij hebben meegewerkt met succes afgerond. Dat leidt er toe dat de 81 betrokken ondernemingen 512 nieuwe arbeidsplaatsen creëren en 781 miljoen euro investeren. De NOM heeft vandaag het jaarverslag over 2018 gepresenteerd. De NOM zelf boekte in het afgelopen jaar een winst van 662 duizend Euro.

Deze resultaten zijn tot stand gebracht mede dankzij de nauwe samenwerking met gemeenten, provincies, kennisinstellingen en veel andere partijen in en buiten de regio. De NOM is ervan overtuigd dat met deze samenwerking, die zich ook in 2018 heeft bewezen, antwoorden worden geboden op maatschappelijke uitdagingen en dat deze samenwerking bijdraagt aan een robuuste noordelijke economie. Innovatie en groei zijn daarbij kernbegrippen. De NOM stimuleert vanuit deze doelstelling samenwerking tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en kennisinstellingen. De bijdrage van de NOM is verder gelegen in het (mee)financieren van die groei en innovatie. NOM interesseert daarnaast nationale en internationale ondernemingen zich te vestigen en te groeien in Noord-Nederland.

Siem Jansen, die binnenkort afscheid neemt als directeur, over het resultaat: “Ik ben blij dat we ook dit jaar weer over de volle breedte van de NOM goede resultaten behaald hebben. Daarmee kan ik met een goed gevoel, en ook met trots, een bijzondere periode van 12 jaar bij een prachtige organisatie afsluiten.”

Inzet van de NOM in volle breedte

In 2018 heeft de NOM meerdere successen kunnen realiseren, waarbij zij haar verschillende disciplines efficiënt en effectief heeft gecombineerd. Aansprekende voorbeelden zijn de vestiging van Purified Metal Company in Delfzijl en van Carver in Leeuwarden. Bij beiden ging het vinden van een geschikte locatie hand in hand met het opzetten van een goed financieringsarrangement. Bij het programma Flinc worden startende ondernemingen ondersteund en past de NOM verschillende expertises toe. Voortgaande innovatie van productieprocessen bij Technologies Added in Emmen leidt tot de mogelijke vestiging van enkele veelbelovende startups.

De NOM heeft ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een aantal succesvolle, langjarige programma’s zoals Chemport Europe en Region of Smart Factories.

Chemport Europe

Het programma Chemport Europe heeft als doel de chemische sector in Noord-Nederland te laten groeien en op termijn (2050) volledig CO2 neutraal te maken. Chemport Europe heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Concreet resultaat is de vestiging van een proeffabriek van Photanol en van Avantium in Delfzijl en de realisatie van een pilot installatie van Bio-BTX op de Zernike Campus in Groningen. In Emmen wordt hard gewerkt aan de opbouw van een infrastructuur rond gerecycleerde kunststoffen.

Region of Smart Factories

Region of Smart Factories (RoSF) is het programma waarbij 40 gerenommeerde bedrijven en instellingen uit Noord-Nederland samen de ‘Fabriek van de Toekomst‘ ontwikkelen. De focus ligt op het ontwikkelen van intelligente, connected en customized producten en productieprocessen. Onderdeel is Smart Industry Assesment, waarmee mkb-bedrijven online kunnen beoordelen hoe ‘smart’ hun producten en processen zijn. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft tijdens de Hannover Messe dit Smart Industry Assesment landelijke status toegekend. Daarmee is dit Noord-Nederlandse initiatief als toonaangevend in ons land erkend. Er is buiten de regio veel aandacht voor RoSF.

Binnen RoSF wordt inmiddels met succes steeds meer technologie en kennis ontwikkeld en vermarkt. Technologieleveranciers in het programma bieden de ontwikkelde technologie ook buiten het project aan en boeken daar goede resultaten mee. Vanuit RoSF wordt momenteel, samen met andere Smart Industry Fieldlabs in Noord-Nederland, een Digital Innovation Hub voorbereid. Bedoeling is om de principes van Smart Industry uit te rollen naar het mkb in Noord-Nederland.

Trends en ontwikkelingen

In algemene zin constateert de NOM dat 2018 een tendens laat zien die zich al eerder heeft ingezet en die steeds robuuster wordt. De economie in Noord-Nederland is zich nadrukkelijker langs een aantal thema’s aan het ontwikkelen die onderling met elkaar verbonden zijn: de versterking van de maakindustrie, verduurzaming, efficiënter gebruik van grondstoffen, CO2-reductie, smart en digitaal.

In 2018 is de NOM samen met de aandeelhouders begonnen met gesprekken over een meerjarenplan voor 2020-2024. Inzet zullen bovengenoemde thema’s zijn. Dat is ook in lijn met de keuzes die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt: missie-gedreven innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. Deze doelstelling sluit aan bij de door de Verenigde Naties geformuleerde Sustainable Development Goals. Deze gesprekken zijn constructief en verlopen in een positieve sfeer.

Financiële resultaten

De NOM heeft het jaar af kunnen sluiten met een positief resultaat van 662 duizend Euro. Natuurlijk is het voor de NOM belangrijk om langjarig een positief financieel resultaat te behalen. Voor een investeringsmaatschappij is het financiële resultaat (naast rente en dividend inkomsten) in het algemeen in hoge mate afhankelijk van het realiseren van exits: het verkopen van belangen die we in ondernemingen hebben. Op welke momenten deze exits zich voordoen is ongewis. Van de NOM wordt verwacht dat zij risicovol financiert en ook dat zorgt voor fluctuaties in het resultaat.

Het volledige jaarverslag is in te zien via de deze link.