Lid Raad van Commissarissen NV NOM

Lid Raad van Commissarissen NV NOM

Reageer direct

Profiel

Openbaar Bestuur & HRM en Organisatieontwikkeling – Afkomstig uit en woonachtig in Noord Nederland

Locatie

Groningen

Over de NOM

De NV NOM is de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord Nederland, de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en heeft als missie bij te dragen aan de versterking van de economie in Noord Nederland. Kennisintensivering, vernieuwing en verduurzaming van de economie in Noord-Nederland zijn daarbij speerpunten: samen met het bedrijfsleven, de overheden en onderwijs- en kennisinstellingen creëren van optimale ontwikkelingscondities voor het MKB-bedrijfsleven. De NOM investeert én ontwikkelt. Dat doet de NOM samen met haar aandeelhouders: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen.

De NOM richt zich op vijf activiteiten:

 • Innovatie (Business Development), het initiëren van projecten en programma’s om de concurrentiekracht van MKB-bedrijven te versterken door innovatie, in consortia van bedrijven en kennisinstellingen.
 • Acquisitie (Foreign Direct Investment), het aantrekken en verankeren van vestigingen van buitenlandse ondernemingen in Noord-Nederland.
 • Investeringen, het risicodragend financieel deelnemen in bedrijven.
 • Investor Readiness trajecten (Flinc), het begeleiden van startups bij het verkrijgen van financiering.
 • Fondsbeheer, het beheer van zakelijke investeringsfondsen in Noord-Nederland met een maatschappelijk belang.

Werkgelegenheid en economische kansen op de langere termijn zijn leidend en de NOM vervult de daarvoor benodigde brugfunctie tussen overheid, bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen.

De NOM is 1 van de 8 regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland en is 47 jaar geleden opgericht om de economische achterstand in Noord-Nederland weg te werken. De NOM richt zich tegenwoordig op de verdere economische groei van de regio met financieringen, advies en door haar grote netwerk beschikbaar te stellen. Mede dankzij de NOM zitten grote bedrijven als Google en IBM in Noord-Nederland. Maar de NOM helpt ook starters en mkb’ers met een innovatief idee, zoals Catawiki.

Vanuit haar visie ‘ Groeien begint hier’, richt de NOM zich op ondernemingen die daaraan bijdragen doordat ze: willen groeien, innovatief zijn en toegevoegde waarde voor Noord-Nederland hebben. Voor een goed beeld van de NOM, zie deze website en het jaarverslag 2020.

Governance structuur

Aandeelhouders van de NOM zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (50%) en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe (samen 50%). Naast de directie, heeft de NOM een Raad van Commissarissen. Deze Raad wordt gevormd door: Gertjan Lankhorst (voorzitter), Ben Woldring en Pauline Rengers-Loudon. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie en als werkgever verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de NOM en is daarnaast raadgevend en adviserend. Beslissingen omtrent financieringsvoorstellen worden beoordeeld en van een advies aan de directie voorzien door de Investeringscommissie. De Investeringscommissie bestaat uit: Jan Kruse (voorzitter), Jan Tichelaar, Benjamin Derksen en Ylva Poelman. De voorzitter van de investeringscommissie maakt deel uit van de RvC als non-voting member. Directeur bestuurder van de NOM is Dina Boonstra.

Algemeen profiel raad van commissarissen

Inhoudelijke kwaliteiten

Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de RvC, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring met betrekking tot:

 • Regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen).
 • Het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen.
 • Het risicoprofiel en de risicobeheersing van de ondernemingen, zijnde de belangrijkste prestatiebepaler.
 • Alle aspecten van moderne bedrijfsvoering (waaronder strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap).
 • Bekend met het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van de NOM en met het bedrijfsleven in Noord-Nederland. De RvC heeft oog voor en affiniteit met het maatschappelijke karakter van de bedrijfsdoelstelling van de NOM en de publieke status van haar aandeelhouders. De RvC onderhoudt voeling met de organisatie door het bijwonen van organisatie brede bijeenkomsten en voert gesprekken met de OR en andere belanghebbenden binnen de organisatie Tevens is van belang dat de RvC beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden.

Iedere commissaris dient over de volgende kwaliteiten en mogelijkheden te beschikken:

 • Analytisch denker en is in staat tot een goede oordeelsvorming; is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de NOM te beoordelen.
 • In staat om voldoende tijd te investeren om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken bij de NOM.
 • Bereid om, door middel van bijscholing, kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van de functie actueel te houden.
 • In staat de Directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid.
 • Integer, eerlijk, onafhankelijk, van onbesproken gedrag en beschikt over voldoende kritisch vermogen, weet dit toe te passen en is alert op belangenverstrengeling.
 • In staat om, in overleg met de andere commissarissen bij ontstentenis van de Directie maatregelen te nemen om in de leiding van de NOM te voorzien.
 • Bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.

Lid RVC op het profiel Openbaar & HRM en Organisatieontwikkeling

Dit profiel vraagt van de kandidaat kennis en ervaring op het gebied van:

1. Openbaar Bestuur in het bijzonder op het gebied van regionale en nationale overheden. Bij voorkeur is de betreffende kandidaat actief geweest in het openbaar bestuur door middel van een vertegenwoordigende functie. De volgende kennis en ervaring wordt van belang geacht:

 • Ruime ervaring als bestuurder binnen één van de drie overheidsgeledingen in de vorm van een vertegenwoordigende functie.
 • Relevante netwerken binnen het openbaar bestuur.
 • Brede maatschappelijke ervaring en een goed ontwikkeld gevoel voor politieke processen.
 • Kennis van en ervaring met de beleidsterreinen economisch beleid en financiën binnen de overheid.
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met het Europese (financieel-economische) beleid en de regelgeving van de Europese Commissie.

2. HRM en organisatieontwikkeling. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij of zij:

 • Bestuurlijke ervaring heeft en in staat is om op strategisch niveau toezicht uit te oefenen.
 • De kennis en ervaring heeft om als werkgever en sparringpartner van de directie op te treden.
 • Het vermogen heeft om de dialoog te voeren over de vraagstukken met betrekking tot het beleid dat de NOM voert en de uitvoering daarvan, in het bijzonder op het terrein van HRM en organisatieontwikkeling.
 • Affiniteit heeft met de kerntaken van de NOM.
 • Kennis heeft van de arbeidsmarkt van Noord-Nederland.

Overige criteria:

 • Een goede chemie met de RvC als team.
 • Verbondenheid met Noord Nederland.
 • Begrip van/ ervaring met internationalisering.
 • Gericht op samenwerking, ook buiten de regio.
 • Geen risico van/ schijn van belangenverstrengeling ten opzichte van de NOM hebben.
 • Er is geen sprake van onverenigbaarheden.

Competenties en persoonskenmerken

 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een waarden-gedreven raad, vanuit openheid, transparantie en deskundigheid.
 • Heeft het vermogen tot het stellen van de goede vragen en het eigen oordeel uit te stellen.
 • Acteert verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe belanghouders.
 • Vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar collega RvC leden en de bestuurder.
 • Reflecteert op het eigen handelen. Is authentiek.
 • Heeft gevoel voor intermenselijke relaties, onderlinge verhoudingen en sfeer.

Remuneratiecommissie

Inherent aan dit profiel is het voorzitterschap van de remuneratiecommissie van de RvC. Dit betekent dat specifieke kennis en inzicht nodig is op het gebied van :

 • beloningsbeleid en het werven en selecteren van directieleden en leden van de Raad van Commissarissen;
 • werving, selectie, coaching en ontslag van directie en commissarissen;
 • performance management;
 • methoden waarmee de prestaties van directieleden geëvalueerd worden;
 • de psychologie van incentives;
 • kenmerken van een goed beloningsbeleid.
 • Diversiteit en Regio

Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van het RvC team. Gelet op de huidige samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar de benoeming van een diversiteitskandidaat (vrouw en/of biculturele achtergrond). Daarnaast heeft het te benoemen lid aantoonbare binding met Noord Nederland en is hierin woonachtig.

Onverenigbaarheid

Er zijn geen wettelijke voorschriften die verbieden dat een ambtenaar of ambtsdrager tot lid van de RvC van een rechtspersoon wordt benoemd. In essentie dient de RvC zijn taak “zonder last of ruggespraak” te verrichten. Dit houdt in dat hij zijn taak naar eigen inzicht, zelfstandig en op onafhankelijke wijze dient uit te oefenen. Een commissaris kan niet worden gehouden aan een instructie of een mandaat van wie dan ook. Om die reden is het uitgangspunt dat geen ambtenaren (of ambtsdragers) in een RvC worden benoemd. Voor rijksambtenaren is dat ook de vigerende algemene beleidslijn. Dit uitgangspunt geldt evenzeer voor ambtenaren en ambtsdragers op regionaal niveau (zoals wethouders en gedeputeerden) alsook voor voorzitters van politiek verantwoordelijk bestuurlijke bestuursorganen (zoals burgemeester, commissaris van de koning, voorzitters van het dagelijks bestuur van een waterschap).

Gedragscode

De NOM – hoewel niet vallend onder de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur – volgt de onderhavige code in het kader van het staatsdeelnemingenbeleid. De RvC ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code.

Vergoeding en tijdsbesteding

Het honorarium op jaarbasis bedraagt € 11.000, exclusief reis- en onkosten. De RvC vergadert gemiddeld 4 tot 6 kaar per jaar. De geschatte tijdsbesteding bedraagt ca. 15 uur per maand.

Procedure

Het Lid RvC NV NOM wordt op voordracht van de raad van commissarissen door de Algemene vergadering van Aandeelhouders benoemd.

Tijdpad

 • Reageren en solliciteren: tot 20 september
 • Voorselectie door het bureau: tot 5 oktober
 • Eerste gesprekken selectiecommissie: donderdag 14 oktober
 • Verdiepende gesprekken: dinsdag 19 oktober
 • Inwinnen referenties en VOG: na 19 oktober
 • Definitief benoemingsbesluit AvA: eind oktober
 • Start nieuwe commissaris: november 2021

Solliciteren

De NOM laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 20 september via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354/ 06-50204993.