Vacature - Lid Raad van Commissarissen NV NOM

Vacature – Lid Raad van Commissarissen NV NOM

Reageer direct
 • Internationaal ondernemer met binding in Noord-Nederland
 • Kennis van innovatie, business development, marketing en acquisitie

Over de NOM

De NV NOM is de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord Nederland, de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en heeft als missie bij te dragen aan de versterking van de economie in Noord Nederland. Kennisintensivering, vernieuwing en verduurzaming van de economie in Noord-Nederland zijn daarbij speerpunten: samen met het bedrijfsleven, de overheden en onderwijs- en kennisinstellingen creëren van optimale ontwikkelingscondities voor het MKB-bedrijfsleven. De NOM investeert én ontwikkelt. Dat doet de NOM samen met haar aandeelhouders: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen.

De NOM richt zich op drie activiteiten:

 • Innoveren: het initiëren van projecten en programma’s om de concurrentiekracht van MKB-bedrijven te versterken door innovatie, in consortia van bedrijven en kennisinstellingen.
 • Internationaliseren: het aantrekken en verankeren van vestigingen van buitenlandse ondernemingen in Noord-Nederland.
 • Investeren: het risicodragend financieel deelnemen in bedrijven.

Daarnaast richt de NOM zich tevens op Investor Readiness trajecten: het begeleiden van startups bij het verkrijgen van financiering. Ook Fondsbeheer, het beheer van zakelijke investeringsfondsen in Noord-Nederland met een maatschappelijk belang, behoort gaandeweg meer tot het aandachtsgebied van de NOM.

De NOM is 1 van de 9 regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland en is 48 jaar geleden opgericht om de economische achterstand in Noord-Nederland weg te werken. De NOM richt zich tegenwoordig op de verdere economische groei van de regio met financieringen, advies en door haar grote netwerk beschikbaar te stellen. Mede dankzij de NOM zitten grote bedrijven als Google en IBM in Noord-Nederland. Maar de NOM helpt ook starters en mkb’ers met een innovatief idee, zoals Catawiki.

De NOM zich richt op de transities Duurzamer, Gezonder en Slimmer en werkt aan een duurzame (en circulaire), gezondere en slimmer economie in Noord-Nederland.

 • Duurzamer: hoe zorgen we ervoor dat we een leefbare planeet achterlaten voor toekomstige generaties?
 • Gezonder: hoe behouden we een steeds ouder wordende bevolking gezond?
 • Slimmer: hoe worden we productiever met behulp van digitale technologie

Vanuit haar visie ‘ Groeien begint hier’, richt de NOM zich op ondernemingen die daaraan bijdragen doordat ze: willen groeien, innovatief zijn en toegevoegde waarde voor Noord-Nederland hebben.

Governance structuur

Aandeelhouders van de NOM zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (50%) en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe (samen 50%). Naast de directie, heeft de NOM een Raad van Commissarissen. Deze Raad wordt gevormd door:

 • Gertjan Lankhorst (voorzitter)
 • Pauline Rengers-Loudon (Bedrijfsfinancieringen & Venture Capital)
 • Elze Vonk (Openbaar Bestuur & HRM)
 • Ben Woldring (Innovatie & Business Development)

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie en als werkgever verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de NOM en is daarnaast raadgevend en adviserend. Beslissingen omtrent financieringsvoorstellen worden beoordeeld en van een advies aan de directie voorzien door de Investeringscommissie.

De Investeringscommissie bestaat uit: Jan Kruse (voorzitter), Jan Tichelaar, Benjamin Derksen en Ylva Poelman. De voorzitter van de investeringscommissie maakt deel uit van de RvC als non-voting member. Directeur bestuurder van de NOM is Dina Boonstra.

Algemeen profiel raad van commissarissen

Inhoudelijke kwaliteiten

Voor een juiste vervulling van zijn taken dient de RvC, gespreid over zijn leden, te beschikken over kennis, vaardigheden en (internationale) ervaring met betrekking tot:

 • Regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen, alsmede van marketing & acquisitie (inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen).
 • Het functioneren van de private kapitaalmarkt (w.o. venture capital, fondsen) en van (complexe) financiële processen in het algemeen.
 • Het risicoprofiel en de risicobeheersing van de ondernemingen, zijnde de belangrijkste prestatiebepaler.
 • Alle aspecten van moderne bedrijfsvoering (waaronder strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap).
 • Bekend met het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat commissarissen over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van de NOM en met het bedrijfsleven in Noord-Nederland. De RvC heeft oog voor en affiniteit met het maatschappelijke karakter van de bedrijfsdoelstelling van de NOM en de publieke status van haar aandeelhouders. De RvC onderhoudt voeling met de organisatie door het bijwonen van organisatie brede bijeenkomsten en voert gesprekken met de OR en andere belanghebbenden binnen de organisatie. Tevens is van belang dat de RvC beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden

Iedere commissaris dient over de volgende kwaliteiten en mogelijkheden te beschikken:

 • Analytisch denker en is in staat tot een goede oordeelsvorming; is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de NOM te beoordelen.
 • In staat om voldoende tijd te investeren om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken bij de NOM.
 • Bereid om, door middel van bijscholing, kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van de functie actueel te houden.
 • In staat de Directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid.
 • Integer, eerlijk, onafhankelijk, van onbesproken gedrag en beschikt over voldoende kritisch vermogen, weet dit toe te passen en is alert op belangenverstrengeling.
 • In staat om, in overleg met de andere commissarissen bij ontstentenis van de Directie maatregelen te nemen om in de leiding van de NOM te voorzien.
 • Bereid tot het afleggen van (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.

De vacature

In verband met het periodiek aftreden van het Lid RvC Ben Woldring, per 1 mei 2023, wordt gezocht naar zijn opvolger.

In het kader van de vereiste spreiding van ervaringen, achtergronden en deskundigheden binnen de RvC, wordt gezocht naar een ondernemer/ eindverantwoordelijk directeur van een internationaal opererende (middel)grote onderneming, met binding in Noord Nederland.

Van dit lid wordt kennis en ervaring gevraagd met betrekking tot regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen, marketing en acquisitie (inclusief verankering van buitenlandse ondernemingen).

De volgende kenmerken worden van belang geacht:

 • Ruime ervaring als eindverantwoordelijk directeur en ondernemer van een internationaal opererende (middel)grote onderneming in Noord Nederland.
 • Commerciële ervaring en instelling. Kennis van marketing en acquisitie.
 • Kennis van trends in internationale investeringsstromen en visie op strategische acquisitie.
 • Ruime ervaring met innovatie & business development c.q. ervaring met het in de markt zetten van nieuwe producten, diensten en/of bedrijven.
 • Op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van research & development in het algemeen.
 • Betrokkenheid bij innovaties met maatschappelijke meerwaarde.
 • Visie op en ervaring met open innovatie, co-creatie en allianties over sectoren heen.
 • Ervaring met kennisintensieve en resultaatgerichte samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden.
 • Op de hoogte van regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen en innovatieprogramma’s.

Overige criteria:

 • Een goede chemie met de RvC als team.
 • Verbondenheid met Noord Nederland.
 • Begrip van/ ervaring met internationalisering.
 • Gericht op samenwerking, ook buiten de regio.
 • Geen risico van/ schijn van belangenverstrengeling ten opzichte van de NOM hebben.
 • Er is geen sprake van onverenigbaarheden.

Competenties en persoonskenmerken:

 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een waarden-gedreven raad, vanuit openheid, transparantie en deskundigheid.
 • Heeft het vermogen tot het stellen van de goede vragen en het eigen oordeel uit te stellen.
 • Acteert verbindend en versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe belanghouders.
 • Vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar collega RvC leden en de bestuurder.
 • Reflecteert op het eigen handelen. Is authentiek.
 • Heeft gevoel voor intermenselijke relaties, onderlinge verhoudingen en sfeer.

Onverenigbaarheid

Er zijn geen wettelijke voorschriften die verbieden dat een ambtenaar of ambtsdrager tot lid van de RvC van een rechtspersoon wordt benoemd. In essentie dient de RvC zijn taak “zonder last of ruggenspraak” te verrichten. Dit houdt in dat de commissaris zijn/haar taak naar eigen inzicht, zelfstandig en op onafhankelijke wijze dient uit te oefenen. Een commissaris kan niet worden gehouden aan een instructie of een mandaat van wie dan ook. Om die reden is het uitgangspunt dat geen ambtenaren (of ambtsdragers) in een RvC worden benoemd. Voor rijksambtenaren is dat ook de vigerende algemene beleidslijn. Dit uitgangspunt geldt evenzeer voor ambtenaren en ambtsdragers op regionaal niveau (zoals wethouders en gedeputeerden) alsook voor voorzitters van politiek verantwoordelijk bestuurlijke bestuursorganen (zoals burgemeester, commissaris van de koning, voorzitters van het dagelijks bestuur van een waterschap).

Gedragscode

De NOM – hoewel niet vallend onder de Nederlandse Code voor goed ondernemingsbestuur – volgt de onderhavige code in het kader van het staatsdeelnemingenbeleid. De RvC ziet toe op een juiste toepassing van en verantwoording over de Code.

Diversiteitsbeleid

De NOM streeft naar een evenwichtige verdeling van de zetels tussen mannen en vrouwen (minimaal 30% van de zetels bezet door mannen en minimaal 30% bezet door vrouwen). Bij veranderingen in de samenstelling en bij herbenoemingen wordt aan het aspect deskundigheid en de evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen aandacht besteed.

Vergoeding en tijdsbesteding

Het honorarium op jaarbasis bedraagt € 11.000, exclusief reis- en onkosten. De RvC vergadert in ieder geval 6 keer per jaar. De geschatte tijdsbesteding bedraagt ca. 10 uur per maand.

Procedure

Het Lid RvC NV NOM wordt op voordracht van de raad van commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd.

Tijdpad op hoofdlijnen

 • Reageren en solliciteren: tot 8 januari
 • Brievenselectie en raadplegen RvC en aandeelhouders: tussen 10 en 18 januari
 • Voorselectiegesprek met het bureau: tussen 20 en 31 januari
 • Eerste gesprekken selectiecommissie: begin februari
 • Verdiepende gesprekken: medio februari
 • Verzoek om geen bezwaar bij aandeelhouders
 • Indien geen bezwaar: inwinnen referenties en VOG: tweede helft februari
 • Kennismaking met OR, MT en (mogelijk) met vertegenwoordigers aandeelhouders
 • Definitief benoemingsbesluit AvA: 13 april
 • Start nieuwe commissaris: 1 mei 2023

Solliciteren

De NOM laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel.

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 8 januari 2023 via deze link toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur.

Voor eventuele vragen: 0346-354354/ 06-50204993.

Solliciteren